Nội quy cho khách hàng ở căn hộ Dự án Hoàng Anh Thanh Bình Quận 7

0
132069

PHỤ LỤC 02: BẢN NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG

KHU CHUNG CƯ HOÀNG ANH THANH BÌNH

(Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ngày tháng năm )

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Xem thêm: Cho thuê căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình Quận 7

Bản nội quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình được áp dụng đối với các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ, chủ đầu tư hoặc các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến quản lý sử dụng Khu chung cư này.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Quản lý vận hành Khu chung cư (trực tiếp hoặc thông qua đơn vị thứ ba) kể từ khi đưa Khu chung cư này vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị được thành lập. Đề xuất doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư để Hội nghị cư dân Khu chung cư lần thứ nhất thông qua. Khi tiến hành bàn giao căn hộ, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý vận hành khu chung cư để tạm thực hiện quản lý vận hành khu chung cư cho đến khi Hội nghị cư dân đủ điều kiện được tổ chức và Ban quản trị khu chung cư được thành lập theo quyđịnh;
Thu (hộ) kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình theo thỏa thuận tại điều 2 Hợp đồng mua bán căn hộ chungcư;
Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài Khu chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương theo quy định (nếucó);
Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong căn hộ cho người sử dụng khi bàn giao cănhộ;
Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng Khu chung cư đối với phần sở hữu chung cho doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư hoặc Ban quản trị Khu chung cư lưugiữ;
Chủ trì tổ chức Hội nghị cư dân Khu chung cư và cử người tham gia Ban quản trị theo quy định tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành (Quy chế này kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ký ngày 28/5/2008 gọi tắt là Quy chế08).
Được quyền yêu cầu doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các công trình tiện ích khác nếu chủ sở hữu căn hộ hoặc các thành viên của căn hộ vi phạm nghiêm trọng Quy chế chung về việc quản lý sử dụng chung cư (Quy chế 08) hoặc vi phạm các quy định tại bản nội quynày.

Điều 3. Doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư

Doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình là đơn vị được Chủ đầu tư ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư này đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn, quy phạm quyđịnh.

Doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình được ký kết hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho Khu chung cư (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành Khu chung cư đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đã ký. Doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư có thể trực tiếp thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các phần việc quản lý vận hành Khu chung cư và các công việc được chủ đầu tư ủy quyền, những nội dung công việc không thuộc chức năng công ty và vượt quá phạm vi được ủy quyền thì Doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư có trách nhiệm báo cáo chủ đầu tư và đề xuất phương án xử lý, liên hệ đơn vị có chức năng thực hiện sau khi đã được chủ đầu tư thông

Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình:

Thực hiện việc quản lý vận hành Khu chung cư. Quản lý vận hành Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của Khu chung cư; cung cấp hoặc ký kết hợp đồng phụ nhằm lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho Khu chung cư hoạt động bình thường, chịu trách nhiệm giám sát việc cung cấp dịch vụ của các đơn vị ký hợp đồng phụ này.

Tuy nhiên, công tác duy trì an ninh trật tự (bảo vệ) chỉ có thể phòng ngừa, hạn chế và ngăn chặn những rủi ro về an ninh trật tự, không có nghĩa là sự bảo đảm an toàn tuyệt đối về người/tài sản của cư dân. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại, rủi ro về người và tài sản xảy ra đối với cư dân. Cư dân phải có ý thức bảo vệ và tự chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của mình và phối hợp với Ban quản trị, doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trong việc bảo vệ tài sản chung của Khu chung cư, phòng ngừa và ngăn chặn các vụ việc vi phạm (trộm, cướp, mất cắp, gây rối an ninh trật tự …);

Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu, những điều cần chú ý cho cư dân khi bắt đầu sử dụng nhà chung cư; hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư; hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong Khu chung cư cho người sử dụng Khu chungcư;
Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết các bộ phận của Khu chung cư cũng như trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để bảo đảm công tác quản lý vận hành Khu chungcư;
Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng Khu chung cư và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong Khu chung cư bị hư hỏng đảm bảo cho Khu chung cư hoạt động được bình thường, chi phí được tríchtừ quỹ bảo trì Khu chung cư. Những trường hợp liên quan đến kết cấu chịu lực, kiến trúc chung của Khu chung cư phải báo cáo ngay cho chủ đầu tư và đề xuất biện pháp xử lý nhanh chóng kịp thời;

Thu phí dịch vụ quản lý vận hành Khu chung cư hàng tháng theo quy định khi được chủ đầu tư (trong giai đoạn Ban quản trị nhà chung cư chưa được thành lập) hoặc Ban quản trị nhà chung cư uỷquyền;
Thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định tại Điều 20 Quy chế 08; có trách nhiệm thực hiện theo chuyên môn hoặc lựa chọn đơn vị thực hiện các công việc bảo trì theo định kỳ đối với phần sở hữu chung, công trình công cộng, chi phí thanh toán được trích từ nguồn kinh phí bảo trì nêu trên;
Sau khi đã thông báo trước cho người sử dụng khu chung cư bằng văn bản biết trước ít nhất 03 ngày, có quyền tự đề nghị (trong giai đoạn Ban quản trị chưa được thành lập) hoặc phối hợp với Ban quản trị đề nghị các cơ quan cấp điện, nước ngừng cung cấp nếu người sử dụng Khu chung cư không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành Khu chung cư và vi phạm các quy định tại Điều 6 Bản nội quy này mà không khắcphục;
Định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành Khu chung cư với Ban quản trị và phối hợp với Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng Khu chung cư về việc cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư;
Phối hợp với Ban quản trị, tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và các vấn đề
có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành Khu chung cư;

Sử dụng đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư.
Thực hiện quản lý việc khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật và toàn bộ các công trình công cộng, các phần diện tích và không gian thuộc sở hữu chung của Khu chung cư theo sự ủy quyền hoặc thỏa thuận với chủ đầu tư/ Ban quản trị;
Các trách nhiệm khác theo thỏa thuận với Chủ đầu tư/ Ban quản trị.

Điều 4. Ban quản trị Khu chung cư

Ban quản trị Khu chung cư Hoàng Anh Thanh Bình do Hội nghị cư dân Khu chung cư bầu ra, bao gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ và đại diện Chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cưnày.
Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị Khu chungcư.
Thông báo triệu tập, tổ chức và chủ trì Hội nghị nhà chung cư; báo cáo kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hộinghị;
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng Khu chung cư trong việc sử dụng Khu chung cư; kiểm tra đôn đốc người sử dụng Khu chung cư thực hiện đúng Bản nội quy quản lý sử dụng và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng Khu chung cư; tạo điều kiện để doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết;
Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ánh với doanh nghiệp quản lý vận hành, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết;
Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư và hợp đồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về xây dựng (việc lựa chọn các doanh nghiệp này phải được thông qua Hội nghị cư dân); theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì Khu chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký kết để quản lý vận hành và bảo trì Khu chung cư; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì Khu chungcư;
Trực tiếp thu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu kinh phí quản lý vận hành Khu chungcư;
Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì Khu chung cư do doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; báo cáo Hội nghị cư dân tình hình sử dụng tài chính của Khu chung cư theo quy định tại điểm a khoảnnày.
Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong Khu chung cư được giao quản lý;
Định kỳ 6 tháng một lần, Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng Khu chung cư làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư;
Thực hiện các công việc khác do Hội nghị cư dân giao;
Được hưởng phụ cấp trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị;
Không được tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị;
Sử dụng đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư. Cử nhân sự chuyên trách quản lý sổ sách tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, các khoản thu, chi phải có chứng từ, hóa đơn. Ban quản trị phải cam kết sử dụng các nguồn kinh phí quản lý nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng cư dân Khu chung cư. Trường hợp thất thoát tài chính hoặc xảy ra vi phạm liên quan, Ban quản trị phải chịu trách nhiệm trước Hội nghị cư dân và trước pháp luật; nghiêm cấm việc sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì Khu chung cư;
Hòa giải tranh chấp giữa các cư dân, tổ chức các cuộc họp để cư dân góp ý các cá nhân vi phạm các quy định của quy chế này đồng thời báo cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
Ban quản trị Khu chung cư hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số dựa trên số thành viên tham dự cuộc họp hoặc có ý kiến bằng văn bản (không thông qua cuộc họp). Ban quản trị họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần hoặc có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Trưởng ban và ít nhất 30% tổng số thành viên Ban quản trị hoặc trên 50% tổng số thành viên Ban quản trị yêu cầu. Cuộc họp Ban quản trị chỉ được tiến hành khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự. Mọi quyết định của Ban quản trị chỉ có hiệu lực khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự cuộc họp đồng ý thông
Ban quản trị có thể được bầu từ 05 đến 15 thành viên, tuỳ theo điều kiện cụ thể và yêu cầu của cư dân Khu chung cư, có thể có thành viên dự bị. Cơ cấu Ban quản trị gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban, trong đó có 01 Phó ban là thành phần do Chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý Khu chung cư cử tham gia Ban quản trị. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Ban quản trị là 01 (một) năm kể từ ngày Uỷ ban nhân dân quận 7 ký quyết định công nhận và có thể tái bổ nhiệm.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được Hội nghị cư dân thông qua kết quả bầu chọn, Ban quản trị có trách nhiệm đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được công nhận.

Khi Chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý Khu chung cư sáp nhập hoặc chuyển quyền lợi và nghĩa vụ sang doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp này có trách nhiệm cử người tham gia vào Ban quản trị. Chủ đầu tư có thể rút khỏi Ban quản trị khi Ban quản trị đã hoạt động tốt và công tác quản lý sử dụng Khu chung cư đã đi vào nền nếp và được Hội nghị cư dân, Uỷ ban nhân dân cấp quận chấp thuận.

Trong thời gian đương nhiệm, nếu một thành viên Ban quản trị nào không còn là cư dân của Khu chung cư hoặc không thể tham gia vì bất kỳ lý do gì thì người này sẽ được từ nhiệm không điều kiện và sẽ được thay thế bằng một thành viên dự bị (nếu có) hoặc Ban quản trị sẽ tổ chức hội nghị bất thường để cư dân bầu thành viên mới thay thế.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ nhà chung cư

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cănhộ:
Quyền sở hữu đối với phần diện tích sàn căn hộ đã mua theo hợp đồng muabán;
Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung của Khu chung cư này, bao gồm các diện tích quy định tại khoản 2 Điều 8 của Bản nội quy này, và các tiện ích công cộng (có thu phí dịchvụ);
Yêucầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan
đến quản lý sử dụng Khu chung cư;

Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội nghị cưdân;
đ) Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng kịp thời và phù hợp theo quy định trong quy chế này nhằm mục đích đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và vẻ mỹ quan

chung cho Khu chung cư. Phải thông báo cho doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư hoặc Ban quản lý kế hoạch xây dựng, sửa chữa bên trong căn hộ có đính kèm bản vẽ. Đối với các hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, sức bền, tuổi thọ của công trình, kiến trúc chung, mỹ quan khu vực, người yêu cầu phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư;

Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định của Khu chung cư; thanh toán các chi phí cho các dịch vụ hoặc các chi phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cho các hạng mục thuộc phần sở hữu riêng của cư dân hoặc phục vụ cho lợi ích riêng của cư dân không thuộc phạm vi bảo trì của doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chungcư;
Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc vận hành và bảo trì phần sở hữu chung trong Khu chungcư;
Chấp hành nội quy, quy định về quản lý việc sử dụng Khu chung cư; thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự; phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong Khu chungcư;
Thực hiện việc đăng ký tạm vắng, tạm trú theo đúng quy định của phápluật;
Thông báo các quy định nêu tại Bản nội quy này cho người được uỷ quyền hợp pháp sử dụng căn hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng căn hộ củamình;
Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng căn hộ khác bị hư hỏng do lỗi của mình gâyra;
Tham gia Hội nghị cư dân, phát biểu và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội nghị cư dân quy định tại khoản 3 Điều 11 của Quy chế 08. Quyền biểu quyết được tính theo đơn vị căn hộ (01 căn hộ được 01 phiếu biểu quyết). Riêng đối với phần diện tích công trình công cộng, dịch vụ thương mại…mà chủ đầu tư bàn giao và ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư quản lý và khai thác sẽ được xác định số phiếu biểu quyết căn cứ trên tỷ lệ giữa phần diện tích này và diện tích trung bình của một cănhộ;
Đóng góp ý kiến cho Chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư hoặc Ban quản trị trong việc quản lý sử dụng Khu chungcư;
Đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban quảntrị;
Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những thiệt hại hay chậm trễ trong việc quản lý vận hành sử dụng công trình tiện ích, công trình công cộng của toàn Khu chung cư phát sinh do hành vi của mình gây
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hợp pháp cănhộ
Được sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng căn hộ khi được sự đồng ý của chủ sở hữu căn hộ và được sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của Khu chung cư quy định tại điểm b khoản 1 Điềunày;
Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp Bản nội quy quản lý sử dụng Khu chung cư và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng Khu chungcư;
Thay mặt chủ sở hữu căn hộ tham gia Hội nghị cư dân quy định tại điểm m, n, o khoản 1 Điều này, đóng góp chi phí quy định tại điểm e khoản 1 Điều này trong trường hợp có thoả thuận với chủ sởhữu;
Chấp hành đầy đủ những quyết định của Hội nghị cư dân, Ban quảntrị;
đ) Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm g, h, i, k, l, p của khoản 1 Điều này.

Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng Khu chung cư

Nhằm đảm bảo quyền lợi của mọi cư dân và tăng cường hiệu quả công tác quản lý trong khu phố, đơn vị quản lý vận hành Khu chung cư, Ban quản trị, cư dân không được:

Cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung, kiến trúc bên ngoài của Khu chungcư;
Phân chia, chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung trái quyđịnh;
Gây tiếng ồn quá mức cho phép gây ảnh hưởng đến trật tự, trị an Khu chungcư;
Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung hoặc ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của căn hộkhác;
Quảng cáo, viết, vẽ chưa được phép hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép; sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ, Khu chung cư trái với quy định; thay đổi kết cấu, thiết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, đục phá căn hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hìnhthức);
Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng, sở hữu chung trái với mục đích đã được quy định hoặc chưa đượcphép;
Nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của các hộ liềnkề);
Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy, nổ (kinh doanh hàn, tiện, khí đốt, vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểmkhác);
Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (kinh doanh nhà hàng, karaoke, vũ trường, sửa chữa xe máy và ôtô, lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác) ngoại trừ những khu vực được quy hoạch riêng cho các mục đíchnày;
Sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chungcư.
Từ chối thanh toán hoặc cố ý trì hoãn, chậm trễ việc thanh toán cho quỹ bảo trì, phí quản lý hoặc các khoản phí phải nộp khác theo quy định; nếu cư dân không thanh toán những chi phí trên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý có quyền tạm ngưng việc sử dụng các dịch vụ và tiện ích công cộng của cư dânđó;
Cố ý làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữuchung;
Gây cản trở lối ra, vào các căn hộ khác mà không được sự đồng ý của chủ sử dụng liền kề/liên quan đối với phần sử dụng chung hoặc của doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư/Ban quản lý đối với các khu vực công cộng trong mọi trườnghợp.
Có hành vi sử dụng điện, nước trái với quy định pháp luật; sử dụng điện quá tải và máy phát điện dândụng;
Phơi phóng tại những nơi không được quy định dùng cho mục đíchnày;
Chứa hoặc cho phép chứa bên trong hay bên ngoài căn hộ các loại hàng hóa/ vật liệu bất hợp pháp, nguy hiểm, độc hại, dễ gây cháynổ;
Có hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong việc lắp đặt ăng-ten hoặc các thiết bị thu nhận, truyền phát tín hiệu khác để nhận các tín hiệu truyền hình, truyền dữ liệu thông qua vệtinh;
Lắp đặt hoặc treo các loại bảng hiệu (phía mặt tường bên ngoài khu chung cư) khi chưa được phép của Doanh nghiệp quản lý hoặc chủ đầu tư. Vì mục đích tạo vẻ mỹ quan chung, các loại bảng hiệu phải được Doanh nghiệp quản lý đồng ý về thiết kế, màu sắc… theo từng trường hợp cụ thể trước khi được lắp đặt,treo;
Để những mùi bất thường, hôi thối hoặc khó chịu phát ra từ căn hộ của mình gây phiền hà cho các cư dânkhác;
Lập xưởng sản xuất ở bên trong cănhộ;
Thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bản nội quy này, Quy chế chung về quản lý sử dụng Khu chung cư Hoàng Anh này hoặc bất cứ điều gì gây thiệt hại cho một bên thứ ba, cho Chủ đầu tư hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an ninh xã hội, an toàn, mỹ quan, vệ sinh môi trường của toàn Khu chungcư.

Điều 7. Các khoản phí, mức phí phải đóng góp

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung: được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng mua bán căn hộ và chỉ thu thêm khi khoản kinh phí thu để bảo trì phần sở hữu chung không đủ (từ 2% trị giá căn hộ mà khách hàng nộp khi nhận bàn giao căn hộ). Mức thu thêm cụ thể sẽ được thông qua Hội nghị cư dân và đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu trong Khu chungcư.
Phí quản lý vận hành Khu chung cư dự kiến là 5.000 đồng/m2/tháng trở lên tùy thuộc vào diện tích sở hữu riêng của từng căn hộ/ loại căn hộ và được nộp trực tiếp cho Ban quản lý vận hành khu chung cư theo thông báo của Ban quản lý vận hành khu chung cư, được áp dụng trong giai đoạn chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Việc thu phí quản lý vận hành này được áp dụng ngay khi căn hộ nhận bàn
Sau khi Ban quản trị nhà chung cư được thành lập thì mức phí này phải được Hội nghị nhà chung cư thông qua và do Ban quản trị thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Về mặt nguyên tắc, mức phí này không vượt quá mức thu tối đa (giá trần) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, trừ trường hợp cư dân và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thỏa thuận khác. Việc thu phí quản lý được quy định cụ thể tại nội quy khu chung cư đã được Hội nghị cư dân thông qua.

Mức thu này đã có cân đối với các khoản thu hỗ trợ từ việc kinh doanh các diện tích thuộc sở hữu chung hoặc khai thác các phần diện tích thuộc sở hữu chung Khu chung cư.

Phí dịch vụ quản lý vận hành Khu chung cư thực tế dựa trên phương án do doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư đề xuất trên cơ sở quản lý vận hành phục vụ cư dân và thỏa thuận cùng cư dân trên cơ sở công khai, minh bạch và cân đối các khoản thu-chi (lấy thu bù chi) nhưng phải đảm bảo có 20% phí được trích để lập quỹ dự trữ bắt buộc phục vụ công tác bảo trì cho toàn Khu chung cư khi hết thời hạn bảo hành.

Phí giữ xe tính trong phí quản lý hoặc theo thỏa thuận giữa cư dân và đơn vị quản lý vận hành căn hộ hoặc đơn vị khai thác dịch vụ nhưng không vượt mức giá trần do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyđịnh.
Chi phí sử dụng các dịch vụ cá nhân khác: căn cứ tình hình thực tế khi sử dụng, doanh nghiệp quản lý vận hành Khu chung cư tính toán mức phí chính thức. Nguồn thu từ hoạt động này được cân đối cùng kinh phí quản lý vận hành Khu chungcư.
Tuỳtình hình cụ thể, các mức thu nêu trên có thể thay đổi tăng hoặc giảm. Việc thay
đổi các mức thu này phải được tính toán hợp lý và thông qua Hội nghị cư dân.

Điều 8. Phần diện tích thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung và sử dụng chung trong Khu chung cư.

Diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ đầu tư và các chủ sở hữu khác (nếu có) và baogồm:
Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ bao gồm phần diện tích riêng bên trong căn hộ (kể cả diện tích ban công, lôgia gắn liền với căn hộ đó), hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với cănhộ.
Phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầutư:
+ Văn phòng Ban quản lý Khu chung cư : 67,07 m2

+ Diện tích thương mại dịch vụ trong các khối chung cư : 2.046,44 m²

+ Diện tích để xe dành cho phần diện tích thương mại dịch vụ tại tầng trệt: 1.181,29 m2

Diện tích và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu chung và thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu trong nhà chung cư (bao gồm chủ sở hữu các căn hộ, chủ sở hữu các diện tích khác, chủ đầu tư tòa nhà chung cư),gồm:
+ Khu vực sử dụng chung ở các tầng (sảnh, hành lang, cầu thang, gel kỹ thuật, diện tích tường cột, bể nước sinh hoạt, phòng máy bơm, phòng máy phát điện, phòng thu gom rác, phòng máy biến áp, phòng đóng ngắt…, tầng sân thượng, kỹ thuật, tầng mái) của các khối chung cư có diện tích sàn xây dựng là : 31.752,69 m2

+ Phòng sinh hoạt cộng đồng : 699,79 m2

+ Diện tích để xe 02 tầng hầm bao gồm xe ô tô, xe đạp, xe 2 bánh có gắn động cơ và xe cho người tàn tật (có thu phí giữ xe) : 12.150 m2

+ Công viên cây xanh, sân bãi, đường đi dạo … trong khuôn viên Khu chung cư.

Điều 9. Quy định về việc sửa đổi, bổ sung bản nội quy quản lý sử dụng Khu chung cư và một số quy định khác

Người chủ sở hữu và chủ sử dụng căn hộ phải chịu trách nhiệm liên đới cho tất cả các thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào quy định trong Bản nội quynày.
Cư dân cam kết khi chuyển việc mua căn hộ hoặc cho thuê, cho sử dụng cho một bên thứ ba khác, cư dân có nghĩa vụ thông báo cho bên nhận mua, bên thuê, bên được sử dụng các quy định của Bản nội quynày.
Cưdân hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung Bản nội quy này cũng như các vấn đề
phát sinh do yêu cầu tuân thủ nội quy này..

Bản nội quy này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vào từng thời điểm, và phải theo yêu cầu của Hội nghị cư dân hoặc trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng. Đơn vị soạn thảo, theo dõi là Ban quản trị và có trách nhiệm thông báo lấy ý kiến góp ý công khai đến tất cả chủ sở hữu và người sử dụng trong phạm vi 15 ngày trong trường hợp không tổ chức Hội nghị cư dân. Bản nội quy sau sửa đổi bổ sung chỉ có hiệu lực thi hành nếu được Hội nghị nhà chung cư thông qua. Những vấn đề chưa được đề cập trong Bản nội quy này sẽ được thực hiện theo quy định của Quy chế 08 và các quy định pháp luật liên
Bản nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký và có tính bắt buộc thực hiện đối với các bên liên quan. Bản nội quy này là một phần không tách rời Hợp đồng mua bán căn hộ đính kèm.

Tham khảo thêm hình ảnh tại dự án:

Block A Hoàng Anh Thanh Binh

Khuon vien Hoang Anh Thanh binh 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here